ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แบบรายงานผล

Info ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564 a3 PDF

Info ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564 a3 JPG

Info ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564 a4 PDF

Info ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564 a4 JPG

ตัวอย่าง-แบบรายงานผลการสร้างการรับรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน-พ.docx

ประมวลจริยธรรม 2564

ส่งประมวลให้จังหวัด

ส่งประมวลให้ส่วนกลาง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)