ประวัติความเป็นมา

     ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 162 ถนนสุขุมวิท – บ้านสวน 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่ 18 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา เดิมจัดตั้งตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 158 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2515 ใช้ชื่อว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนเขต 2 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 2 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2535 มีจังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบ รวม 7 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการและสระแก้ว

          ต่อมา กรมการพัฒนาชุมชน ได้ปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อ “ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 2”เป็น “ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี”ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 23 ก วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2552 และมีจังหวัดในพื้นที่เขตบริการ 7 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว และสมุทรปราการ ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การแบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ลงวันที่ 27 เมษายน 2552 มีสถานะเป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ในปี 2555 ได้รับการพัฒนายกระดับเป็น สถาบันแห่งความเป็นเลิศและจัดตั้งเป็นส่วนราชการภายในระดับกอง ในนาม “สถาบันทุนชุมชนแห่งศรีบูรพา” ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 465/2555 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการภายใน (สถาบันแห่งความเป็นเลิศ) ปัจจุบัน กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคำสั่งที่ 556/2556 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ให้สถาบันแห่งความเป็นเลิศกลับไปเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีภายใต้สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน โดยมี นายอิรยศ  เอนก เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

      การให้บริการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมและการให้บริการด้านการฝึกอบรม การสนับสนุนการจัดการความรู้ การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทาง และให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี มีสถานที่ประกอบด้วย ตึกอำนวยการ เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และห้องพยาบาล ชั้นที่ 2 แบ่งเป็น 5 ห้อง ประกอบด้วยห้องประชุม1 ห้องประชุม 2 ห้องประชุม3 ห้องสัมนากลุ่มย่อยอีก 2 ห้อง อาคารฝึกอบรมจำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคารบรรยาย1 เป็นตึกชั้นเดียวสามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ 100 คน อาคารบรรยาย 2 เป็นตึก2ชั้น ชั้นที่1 ประกอบด้วย ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด ชั้นที่2 เป็นห้องฝึกอบรม สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ 80 คน  โรงอาหารเป็นอาคารชั้นเดียว สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายได้จำนวน 300 คน อาคารหอพักจำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย หอพักชาย รองรับผู้ใช้บริการได้ 50 คน หอพักหญิง รองรับผู้ใช้บริการได้ 50 คน

    และฐานเศรษฐกิจพอพียงจำนวน 7 ฐาน ที่ตั้งอยู่รอบบริเวณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ประกอบด้วย 1.ฐานปุ๋ยหมัก 2.ฐานน้ำยาชีวภาพ 3.ฐานถ่านจากกิ่งไม้ 4.ฐานพืชผักสมุนไพร และฐานผักไฮโดรโพรนิค 5.ฐานปลากินพืช 6.ฐานไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 7.ฐานพืชผักสวนครัวรั้วกินได้

อำนาจหน้าที่

     ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2562 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2552 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่การให้บริการตามที่ กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาและการบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมและให้บริการด้านการฝึกอบรม งานสนับสนุนการจัดการความรู้ งานพัฒนาความเป็นเลิศทาง   วิชาการเฉพาะทางและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย การแบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปตามที่อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

(Visited 1 times, 1 visits today)