ประวัติปราชญ์ทุนชุมชน จังหวัดพังงา

   กัณหา  หยู่ศรี

   จิตกร  จงจิตต์

   จิราภรณ์  ทองเสน

   ชำนาญ  บุญอินทร์

    ชุติมา  นพเก้า

   ฐิตาภรณ์  ประดิษฐ์การเจริญ

    ดุสิต  กองข้าวเสียบ

    บุญเอื้อ  อินทรศรีนวล

    บุณยาภรณ์  ตราเต็ง

    ประสิทธิ์  รอดเข็ม

   ประเสริฐ  บุญสบ

   ประณีต  สุวินัย

   มณี  โพธาวงศ์

   ย่าว่าเราะ  ประสานพันธ์

   รสกร  เพิ่มพูล

   วัลนิภา  คงทอง

   ศุภชัย  เสมพืช

   สุขคิด  กล้าการ

   สายบัว  ศิรินรรัตน์

   สุชัย  ทอดทิ้ง

   สุเทพ  ทองวล

   สุเทพ  ทองถาวร

 

(Visited 1 times, 1 visits today)