มิติที่ 1

มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

1. คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

2. แผนปฏิบัติการความโปร่งใสของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

3. ด้านการบริหารงานบุคคล

4. ด้านการบริหารงบประมาณ

5. ด้านการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ราชการ

6. ด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P

(Visited 1 times, 1 visits today)