📜รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม ศพช.ชลบุรี

📜  บัญชีลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนาโครงการสร้างผู้นํานักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นําการเปลี่ยนแปลงระดับอําเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

 

📜 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นําการเปลี่ยนแปลง อําเภอนําร่อง
ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อําเภอ” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(Visited 1 times, 1 visits today)