1.ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง

การเบิกจ่ายเงิน

การเบิกจ่ายเงินจากคลัง-การเก็บรักษาเงิน-และการนำเงินส่งคลัง-กรมบัญชีกลาง

การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานใน

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.2561

ระเบียบ-กค-ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ-พ.ศ.-2562

ระเบียบ-กค-ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง-ฉบับที่-2

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่าย-รับเงิน และนำเงินส่งคลังฯ ผ่านระบบ e-Payment

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บฉบับที่ 2

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน-ว100

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2550

ซักซ้อมวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2550

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 1

ค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 2

ค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 3

ค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 4

ค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 5

ค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 6

ค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 7

ค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 8

ค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 9

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม จัดงานและประชุม

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ว24

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม-จัดงานและประชุม-2549

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม-จัดงานและประชุม-ฉบับที่2 2552

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม-จัดงานและประชุม-ฉบับที่3 2555

แนวทางในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าบริหารงาน ว-119

ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ระเบียบ_สน_การอนุมัติให้เดินทางไปราชการ

ระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 550

ระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ_ฉบับ2_2554

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-2560

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-8

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-ฉบับที่-9

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-พ.ศ.-2526

ระเบียบค่าการศึกษาบุตร

ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร-2551

ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรฉบับที่2-2553

แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร

ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ระเบียบค่ารักษาพยาบาล

การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล-ฉบับที่-1-พ.ศ.-2523

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2528

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2532

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2533

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล-ฉบับที่-5-พ.ศ.-2534

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล-ฉบับที่-6-พ.ศ.-2540

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล-ฉบับที่-7-พ.ศ.-2541

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล-ฉบับที่-8-พ.ศ.-2545

ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลฉบับที่2-2553

ว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกเงินคืน

การบริหารงบประมาณ

 

การบริหารงบประมาณ

1.การเบิกจ่ายเงินแทนกันในระบบ-GFMIS

2.รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น-พ.ศ.-2560

3.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ-พ.ศ.-2561

4.คำสั่งกรมฯ-ที่-153-2565-ลว-31-ม.ค.65-1

5.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

6.หลักเกณฑ์-และอัตราค่าใช้จ่าย-ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

7.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

8.แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ

9.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ-ฉบับที่-5-พ.ศ.-2555

10.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ-ฉบับที่-6-พ.ศ.-2557

11.การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

12.การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

13.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ-ฉบับที่-2-3-4

14.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ-พ.ศ.2502

15.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัด-พ.ศ.2549

16.การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ-พ.ศ.2553

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง

การเบิกเงินจากคลัง2562

ระเบียบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการมอบอำนาจ-พ.ศ.2550

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับ5-2545

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่7-2550

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_2539

ระเบียบ_สน_ว่าด้วยรถราชการฉบับ1-5

ระเบียบ_สน_ว่าด้วยรถราชการฉบับที่6-2545

ระเบียบเบิกจ่าย_เก็บรักษา_นำเงินส่งคลัง 2551 ข้อ91098

ระเบียบพัสดุ 2535_แก้ไขถึงฉบับที่ 5 ปี 2542

ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 2553

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 2552

ระเบียบอาคารสถานที่-ใหม่

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ว147

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)