2.ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุและครุภัณฑ์

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560

2.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560

3.ประกาศคณะกรรมการราคากลางหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไข

4.หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง-งานก่อสร้างทาง-สะพาน-และท่อเหลี่ยม

5.หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

6.หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานชลประทาน

7.กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง-พ.ศ.-2560

8.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีกา-เจาะจง-พ.ศ.-2560

9.กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้-พ.ศ.-2560

10.กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ-พ.ศ.-2560

11.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา-พ.ศ.-2560

12.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ-พ.ศ.-2560

13.กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามจัดซื้อ - 2560

14.กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง-พ.ศ.-2560

คำสั่งมอบ-อำนาจ-พัสดุใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)