โครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ หลักสูตรวทยากรผู้นำสัมมาชีพ รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ หลักสูตรวทยากรผู้นำสัมมาชีพ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)