สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดชลบุรี จัดอบรม Coding

《ศพช.ชลบุรี(:)10-11 ต.ค. 2562》
◇ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี มีพันธมิตรที่ดีต่อกันในการร่วมทำงานระหว่างกลุ่มองค์กรณ์ โดยสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดชลบุรี
◇ ขอใช้ห้องประชุมพระยาสัจจา เพื่อใช้อบรมเรื่อง การส่งเสริมการเรียนการสอนด้าน Coding ระดับพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 120 คน
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)