-เรียนรู้การทำปุ๋ยใส้เดือน -เรียนรู้การทำเห็ดฟางในตะกร้า

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การพัฒนาฐานเรียนรู้
-เรียนรู้การทำปุ๋ยใส้เดือน
-เรียนรู้การทำเห็ดฟางในตะกร้า

 

(Visited 1 times, 1 visits today)