ประชุมประจำเดือน มกราคม 2564

… ศพช.ชลบุรี : 5 ม.ค. 2564 …
นายอิรยศ เอนก
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมกราคม โดยมีข้าราชการและลูกจ้างร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2564

-เพื่อเตรียมงาน วางแผนงานในการทำงานและการปรับตัวในการทำงานช่วงที่มีไวรัส covid-19 ระบาด
– โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น
– โครงการที่รอดำเนินการ 4 โครงการ แผนการฝึกอบรม
– รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
– สรุปแผนโครงการก่อสร้าง
– รายงานฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ
– กำหนดวันพัฒนา ศพช.ชลบุรี ประจำเดือนมกราคม
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)