ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายของที่ระลึก

หมวกและกระเป๋า จะทำให้เราดูดี
(-)ศพช.ชลบุรี ประชาสัมพันธ์การจำหน่าย
ของที่ระลึกกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดหารายได้สมทบ
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จำนวน 2 รายการ ดังนี้.-
(1). กระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน 2 ชุดๆละ 300.-
(2). หมวกแก๊ป จำนวน 8 ชุดๆละ 220.-

…สามารถสั่งจองก่อนสิ้นค้าหมดจะอดใส่เท่นะครับ…

 

(Visited 1 times, 1 visits today)