ศพช.ชลบุรี Kickoff ต้านโควิด-19 โรค

ศพช.ชลบุรี Kickoff ต้านโควิด-19 โรค

–  ศพช.ชลบุรี : 12 ม.ค. 2564 –
นายอิรยศ เอนก
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง
ได้ประชุมศึกษาแนวทางและเตรียมพร้อมการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
– แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน
– แนวทางการขอรับรองมาตรฐาน
– แผนปฏิบัติในการขอรับรองมาตรฐานความแลอดภัยด้านสุขอนามัย
– การปรับปรุงและเตรียมความพร้อมอาคานสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร
– การติดตามการทำงาน และการประเมินผล
– การลงทะเบียน ไทยชนะ ของผู้มาใช้บริการ ศพช.ชลบุรี
ณ ห้องบรรยาย 1 ศพช.ชลบุรี

ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)