ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ”โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบซีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ศพช.ชลบุรี(:)13 ม.ค. 2564

นายอิรยศ เอนก ผอ.ศพช.ชลบุรี
และข้าราชการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบซีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ก่อนเข้าประชุมได้ปฏิบัติตามการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)
โดยการวัดอุณหภูมิ เช็คอิน ในระบบ ไทยชนะของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
และได้ต่อยอดจากการประชุมเพื่อเป็นศูนย์ฯ ฝึกอาชีพ แหล่งศึกษาดูงาน การทำข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน และเครือข่ายจิตอาสาวิทยากร โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคตะวันออกในเขตความรับผิดชอบของ ศพช.ชลบุรี
ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา ศพช.ชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)