ถอดบทเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ต.เขาสามสิบ จ.สระแก้ว และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน

วันที่ 30 สิงหาคม 2564🎉

🌷นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี นายวิรัช เจริญดี หัวหน้างานวิชาการ และทีมงาน ศพช.ชลบุรี
📸 ลงพื้นที่ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อถอดบทเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
🌱พลังสามัคคีของคนในชุมชน
🌱พัฒนาและต่อยอด
🌱สร้างความมั่นคงทางอาหาร
🌱สร้างธนาคารเมล็ดพันธ์ผัก
🌱ชุมชนดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน

🌸พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Goog

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll
#ฐานเรียนรู้บริหารจัดการขยะ
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#ความมั่นคงทางอาหาร

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)