🌱ลงพื้นที่ถอดบทเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น กับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา🌱

🌱🌱ศพช.ชลบุรี🌴2 ก.ย. 2564🌱🌱

นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
มอบหมายให้นายวิรัช เจริญดี หัวหน้างานวิชาการ
นางสาวพรรณธิภา นักรบ หัวหน้างานอำนวยการ และทีมงาน ลงพื้นที่ถอดบทเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น กับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
……
🚲 ด้านแรงจูงใจ,
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข,
ความคาดหวัง, นวัตกรรม ,
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ,
ผลงานที่ภาคภูมิใจ,
การพัฒนาต่อยอด

🌱🌼 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ชุมชนเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงทางอาหาร 🌼🌱

🏠 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ในการให้ข้อมูล และทีมงานเจ้าหน้าที่ สพอ.บางคล้า และ สพจ.ฉะเชิงเทรา

🌸พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Goog

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll
#ฐานเรียนรู้บริหารจัดการขยะ
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#ความมั่นคงทางอาหาร

 

(Visited 1 times, 1 visits today)