🌱🌱ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ โครงการ โคก หนอง นา โมเดล🌱🌱

🙋‍♂️🏡 ศพช.ชลบุรี ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ การดำเนินงานฝึกอบรมออนไลน์
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ แก่เจ้าหน้าที่โครงการ วิทยากร/ครูพาทำ ของ 5 จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย

📆 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
เวลา 13:00 – 15:00 น.

📌 นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ การดำเนินงานฝึกอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ แก่เจ้าหน้าที่โครงการ วิทยากร/ครูพาทำ ของ 5 จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย

🌱 สถาบันการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ดำเนินการฝึกอบรมออนไลน์ฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 486 ราย จาก 5 จังหวัด ประกอบด้วย
1️⃣ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 52 ราย
2️⃣ จังหวัดระยอง จำนวน 10 ราย
3️⃣ จังหวัดชลบุรี จำนวน 25 ราย
4️⃣ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 61 ราย
5️⃣ จังหวัดยโสธร จำนวน 338 ราย

การฝึกอบรมออนไลน์ แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้
🚩 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 148 ราย ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระแก้ว
🚩 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2564 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 338 ราย ได้แก่ จังหวัดยโสธร

🎗 ประเด็นในการซักซ้อมทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่โครงการ วิทยากร/ครูพาทำ ได้แก่
(1)ศพช.ชลบุรี ชี้แจงตารางฝึกอบรม
(2)ศพช.ชลบุรี ชี้แจงบทบาทของเจ้าหน้าที่โครงการ วิทยากรหรือครูพาทำ ประจำจุดเรียนรู้
(3)ซักซ้อมการติดต่อประสานงาน
(4)ตอบข้อซักถามของจังหวัดเพื่อให้เกิดความเข้าใจตามแนวทางการดำเนินงาน

🎀 ในการนี้ ศพช.ชลบุรีนัดหมายจังหวัดกลุ่มเป้าหมายในการทดสอบระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

💗 พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good

📢 ศพช.ชลบุรี : รายงาน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#กสิกรรมธรรมชาติ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)