🙋‍♂️🏡 ศพช.ชลบุรี ส่งเสริมการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 📆 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

🙋‍♂️🏡 ศพช.ชลบุรี ส่งเสริมการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

📆 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

🚩 นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วยนายณัฐพล อุดมเมฆ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกร็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเกร็ดแก้ว โดยมีนายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกร็ดแก้วเป็นประธานที่ประชุม และหัวหน้าส่วนราชการ อ.สัตหีบ เข้าร่วมประชุม

🎀 ในมติที่ประชุม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อาสาเป็นภาคีเครือข่ายและเป็นที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ ทต.เกร็ดแก้ว และอาสาออกแบบพื้นที่ในการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ภายในพื้นที่ที่ทำการ ทต.เกร็ดแก้ว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการพื้นที่ตามศาสตร์พระราชา แก่ประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป

💗 พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good

📢 ศพช.ชลบุรี : รายงาน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(Visited 1 times, 1 visits today)