ศพช.ชลบุรี ส่งเสริมการพัฒนาคนทุกช่วงวัย มอบรางวัลประกวด “หน้าบ้านสวย รอบบ้านสุข” ประจำปี 2565

🍄 ศพช.ชลบุรี : 10 มกราคา 2565 🦈

นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี                                   ประชุมบุคลากร ศพช.ชลบุรี ประจำเดือนมกราคม 2565

🗞️ มอบรางวัลโครงการประกวดหน้าบ้านสวย รอบบ้านสุข ประจำปี 2565
📣 ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
📝 รายงานการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมาทั้ง 3 กลุ่มงาน
📣 เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการตามภารกิจสำคัญ และโครงการริเริ่ม ศพช.ชลบุรี
📝 เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (Government Innovation Lab)
🌱 รายงานฐานเรียนรู้และกิจกรรมที่ทำในเดือนที่ผ่านมาภายในศูนย์ฯ ชลบุรี
🎂 สักการะศาลพระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ศพช. ชลบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ ศพช.ชลบุรี
ณ ห้องบรรยาย 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

💗 พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good
📢 ศพช.ชลบุรี : รายงาน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#เศรษฐกิจพอเพียง
#กสิกรรมธรรมชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)