ศพช.ชลบุรี ติดตามประเมินผลการพัฒนา พัฒนากร รุ่นที่ 119

📢📢 วันที่ 13 มกราคม 2565
นางสุภา พรหมชูแก้ว หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนางสาวอรชุมา พูนชัยภูมิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 119 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

🌱🌱พัฒนาคือสร้างสรรค์🌱🌱
✅ Change For Good
📢 ศพช.ชลบุรี : รายงาน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll
🎯จบข่าว📍

 

(Visited 1 times, 1 visits today)