ประชุมประจำเดือนของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

📣ศพช.ชลบุรี 9 พ.ค. 2565🎉
⏰ เวลา 13.00 น.

🌱ประชุมประจำเดือนของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
🤵 นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565
มีข้าราชการและลูกจ้างร่วมประชุม ในการวางแผนงานและกิจกกรมที่จะดำเนินการ
📆 โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
🌿โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
🍄การจัดการความรู้ กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ระดับพื้นที่
💻รายงานผมการดำเนินงานศูนย์ปันสุข ศพช.ชลบุรี
🐣รายงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ณ ห้องประชุม 3
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

🌸พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Goog

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคก หนอง นา โมเดล
#บ้านพอเพียง ศพช.ชลบุรี
#SDGforAll
#ฐานเรียนรู้บริหารจัดการขยะ
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#ความมั่นคงทางอาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)