🌱 จิตอาสา พัฒนาประจำเดือนพฤษภาคม🦈

📣ศพช.ชลบุรี 9 พ.ค. 2565🎉

🌱 จิตอาสา พัฒนาประจำเดือน 🦈

🤵 นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกันจิตอาสา พัฒนา ลงแรงช่วยกัน เนื่องในวันพัฒนาประจำเดือนพฤษภาคม
🌿ร่วมกันดูแลแปลง ถอนหญ้าในแปลงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
🌱 จิตอาสา เอามื้อลงแรง ฐานไม้ดอก ไม้ประดับ ถอนหญ้า ย้ายกระถาง และทำแปลงดอกไม้ในบริบทพื้นที่จำกัด

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

🌸พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Goog

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคก หนอง นา โมเดล
#บ้านพอเพียง ศพช.ชลบุรี
#SDGforAll
#ฐานเรียนรู้บริหารจัดการขยะ
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#ความมั่นคงทางอาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)