💻โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Goverment Innovation Lab:Gov Lab)

ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ ศพช.ชลบุรี
📢 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 งานวิชาการร่วม โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Goverment Innovation Lab:Gov Lab) กิจกรรมย่อยที่ 5.2 นำเสนอผลการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ นำเสนอผลการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

#งานวิชาการ
🌸พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคก หนอง นา โมเดล
#บ้านพอเพียง ศพช.ชลบุรี
#SDGforAll
#ฐานเรียนรู้บริหารจัดการขยะ
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#ความมั่นคงทางอาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)