🐛ฐานมิสเตอร์มุดดินได้ทำการเก็บมูลใส้เดือน

🌱อาหารผักชั้นดี ปุ๋ยอินทร์จากมูลใส่เดือน…
🦈📣ศพช.ชลบุรี 📣🦈
🐛 ฐานมิสเตอร์มุดดิน 🌱
นายอิรยศ เอนก ผอ.ศพช.ชลบุรี ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาฐานเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นฐานเรียนรู้ที่มีชีวิตตลอดเวลา

วันที่ 12 พ.ค. 2565
🐛ฐานมิสเตอร์มุดดินได้ทำการเก็บมูลใส้เดือน
ซึ่งมีประโยชน์ต่อพืชผักหลายอย่าง ช่วยให้พืชผักโตได้เต็มที่ และขยายใส่เดือน เปลี่ยนบ้านให้น้องเดือน โดยใช้มูลวัวและต้นกล้วยสับเพื่อเป็นอาหารให้กับน้องเดือน

🗑️เก็บมูลใส้เดือนได้ประมาณ 40 กก. ถ้าคิดเป็นจำนวนเงิน จะได้ 800 บาท

🌸พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll
#ฐานมิสเตอร์มุดดิน
#ฐานเรียนรู้บริหารจัดการขยะ
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#ความมั่นคงทางอาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)