📣โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 กิจกรรมย่อยที่ 2.2 เวทีชุมชนนักปฏิบัติ (cop)

📣📣เวทีชุมชนนักปฏิบัติ🌱🌱

📆 วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
🌼ดำเนินโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ 2565
🌼กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ระดับพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 2.2 เวทีชุมชนนักปฏิบัติ (cop)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนสร้างชุมชนนักปฏิบัติ cop ของผู้นำชุมชน/ผู้แทนชุมชนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านต่างๆจนประสบผลสำเร็จโดยการจัดสนทนากลุ่มย่อยชุมชนเป้าหมายและนำมาสรุปประมวลผลองค์ความรู้เป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อยอดงานพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้แก่ผู้นำ/ผู้แทนชุมชนจำนวน 20 คนจาก 10 อำเภอของจังหวัดชลบุรี
⏰8.30 ลงทะเบียน รายงานตัว กล่าวต้อนรับและชี้แจงโครงการ โดยนางสาวดวงพร เลิศลำหวาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
⏰ 9.00 น. บรรยายในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติ
บรรยายโดย นายอาจณรงค์ สัตยพานิช อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
⏰ 10.30 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เล่าสู่กันฟัง สานพลังจากเรื่องเล่า”
⏰ 13.00 น. Workshop “wisdom of change” “ก้าวต่อไปของการพัฒนา ภูมิปัญญาสู่การเปลี่ยนแปลง”
บรรยายโดย นายสุรพล ศรจิตต์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
⏰ 14.00 น. การนำเสนอผล “wisdom of change”
⏰ 17.30 น. AAR ทบทวนกระบวนการฝึกอบรม ปัญหาและการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งยังเตรียมพร้อมในการฝึกอบรมในวันพรุ่งนี้

ณ ห้องประชุมอาคารบรรยาย 1

🌻พัฒนาคือสร้างสรรค์
🌼Change For Good
#การจัดการความรู้
#KM สัญจร
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคก หนอง นา โมเดล
#บ้านพอเพียง ศพช.ชลบุรี
#SDGforAll
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)