📣📣มหาดไทย ปลุกพลัง ‘อำเภอนำร่อง” เพื่อพร้อม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ประชาชนไทยทั่วประเทศ📣📣 🌼วันที่ 28 มิถุนายน 2565🌼 🕐ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2

📣📣มหาดไทย ปลุกพลัง ‘อำเภอนำร่อง” เพื่อพร้อม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ประชาชนไทยทั่วประเทศ📣📣
🌼วันที่ 28 มิถุนายน 2565🌼
🕐ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2
🌱ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี🦈
🌅แบ่งกลุ่มเรียนรู้ฐานทฤษฏีใหม่ด้านการบรหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
🌅โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายวิชาหลักกสิกรรมธรรมชาติกับระบบเศรษฐกิจพอเพียง และบันได 9 ขั้นสู่ความ
พอเพียงโดยอาจารย์ปัญญา
ปุลิเวคินทร์
🕐 13.30 น. เป็นการบรรยาย ตัวอย่างความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ
ในบทบาทของคณะสงฆ์
ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งบรรยายโดย พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผอ.ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์
🕐 16.00 น. รับฟังการบรรยายตัวอย่างความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการในบทบาทของฝ่ายปกครอง พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดย ผอ.บุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ผอ.สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
🕐 19.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการถอดบทเรียนตัวอย่างความสำเร็จในการขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” จากพื้นที่อุบลราชธานีและพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
โดย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้แทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน อส. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำศาสนา ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำภาควิชาการ และผู้นำภาคเอกชน จาก 7 จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ ศพช.ชลบุรี ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราด จำนวน 70 คน

#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#เกษตรธรรมชาติ MOA
#Model 30 ตารางวา
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Kokhnongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)