🐟ศพช.ชลบุรี น้อมนำหลักการทรงงาน “อธรรม ปราบอธรรม” ใช้ผักตบชวา ที่ฐานเรียนรู้ปลากินพืช🌱

📣📣 อธรรม ปราบอธรรม @ 🐟ฐานปลากินพืช🐠

📆 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

📣📣 นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และ นางชมภูนุช กุลกะดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมทีมงานวิทยากรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้ร่วมกันขับเคลื่่อนและพัฒนาฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 🐟ฐานปลากินพืช🐠 อย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมกันเก็บผักตบชวาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และนำมาใส่ในสระน้ำฐานเรียนรู้ปลากินพืช ภายในบริเวณฐานเรียนรู้ปลากินพืช ด้านหลังตึกอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ ด้วยการบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ผักตบชวาทำหน้าที่ดูดซึมและกรองสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในแหล่งน้ำ เพิ่มระดับออกซิเจนที่อยู่ภายในน้ำ ให้สัตว์น้ำที่อยู่ภายในแหล่งน้ำได้ใช้ในการหายใจ พัฒนาคุณภาพน้ำ ช่วยทำให้น้ำสะอาดขึ้น ช่วยสะสมพลังงานจากดวงอาทิตย์ ทำให้อากาศบริสุทธิ์และเย็นสบาย ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากวัชพืชใต้น้ำ เป็นที่อยู่อาศัยของปลากินพืชเป็นอย่างดี เป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิต อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารให้แก่สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในสระน้ำ เช่น ปลาแรด ปลาหมอ ซึ่งเป็นปลาชนิดกินพืช และเต่าที่อาศัยอยู่ในสระน้ำ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนด้วยการเลี้ยง “ปลาแรด” ซึ่งเป็นปลากินพืช ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว สามารถเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของครัวเรือน และเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ครัวเรือน /ชุมชน  สามารถลดต้นทุนในการซื้อหัวอาหารปลาสำเร็จรูป อีกประการหนึ่ง
📣📣พัฒนาคือสีร้างสรรค์ 📣📣
🌱Change For Good
❤️ งานอำนวยการ ศพช.ชลบุรี รายงาน
#WorldSoilday
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll

 

(Visited 1 times, 1 visits today)