📣📣ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร🌱🌱

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

🏫ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร🌱🌱🌿🌿
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน(violet)(mistletoe)ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์1 ให้กับทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อดำเนินการขยายพันธุ์และขยายผลเมล็ดพันธุ์พระราชทาน(ถั่วฝักยาวสีม่วงสิริ นธร เบอร์1)
2.รวบรวมและจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พระราชทาน เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ขยายพันธุ์และขยายผล(ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์1)
3.สนับสนุนและจัดสรรผลผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ให้แก่จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ (ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์1)
4.ดำเนินการขยายผลเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ด้วยการบูรณาการร่วมกับโครงการอื่นๆ
ในการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ในครั้งนี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 จำนวน 160 เมล็ด ก่อนที่จะย้ายลงไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้และการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี(couple (male, female)) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ฐานการเรียนรู้ อพ.สธ. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

📣📣 พัฒนาคือสร้างสรรค์📣📣
✅ Change For Good

📣งานวิชาการ ศพช.ชลบุรี
:รายงาน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll

(Visited 1 times, 1 visits today)