📣🌱 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตาม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (:) หลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🕐 วันที่ 17 สิงหาคม 2565
👉นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และเจ้าหน้าที่ ศพช.ชลบุรี ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ ให้แก่คณะบุคลากร จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตาม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (:) หลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 43 คน โดยให้การบรรยาย เกี่ยวกับเรื่อง
🌱 แนะนำสถานที่ บทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของศูนย์และพัฒนาชุมชนชลบุรี
🌱 การน้อมนำแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
🌱 การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กในรูปแบบโมเดลบ้าน 30 ตารางวา
🌱 ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เช่น ฐานมิสเตอร์มุดดิน การทำสมาร์ทฟาร์ม ฐานคนหัวเห็ด ฯลฯ

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)