🌱ขับเคลื่อนโครงการ 108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมผ้าป่าอาชีพ 🌿

🌱 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ขับเคลื่อนโครงการ 108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมผ้าป่าอาชีพ 🌿
📆 18 สิงหาคม 2565
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีเข้าร่วม โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภายในงานมีกิจกรรมการผึกปฏิบัติและสาธิตอาชีพ 🌱การดำนาปลูกข้าว 🌱การทำข้าวเหนียวแก้ว และการทำน้ำยาล้างจาน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 100 คน ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
👏พัฒนาคือสร้างสรรค์
✅ Change For Good

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll

 

(Visited 1 times, 1 visits today)