🌼ดอกไม้เป็นสีสัน เป็นรอยยิ้มจากธรรมชาติ 🌿 นายอิรยศ เอนก ผอ.ศพช.ชลบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรม 108 อาชีพ แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างต่อเนื่อง

🌼ดอกไม้เป็นสีสัน เป็นรอยยิ้มจากธรรมชาติ 🌿
นายอิรยศ เอนก ผอ.ศพช.ชลบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรม 108 อาชีพ แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างต่อเนื่อง
🕖 วันที่ 10 กันยายน 2565 ฐานไม้ดอก ไม้ประดับจำหน่ายต้นไม้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตาม
ผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส เขตตรวจราชการที่ 2, 8 และ9โดยต้นไม้ที่นำมาจำหน่ายเป็นต้นไม้ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชน ชลบุรี เป็นผู้ดูแล
🌱พัฒนาคือสร้างสรรค์
🌱Change For Good
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผักกางมุ้ง

(Visited 1 times, 1 visits today)