📢“ศพช.ชลบุรี เปิดบ้านต้อนรับนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 7 จังหวัดภาคตะออก”

🏝”ชลบุรี” เมืองทะเลงาม นามศรีบูรพา 🏖

กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับกรมการปกครองและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในระดับอำเภอที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนแบบบูรณาการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม จำนวน 878 อำเภอ อำเภอละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 8,780 คน โดยให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง เป็นหน่วยฝึกอบรม

📅 วันที่ 23 มกราคม 2566

“ศพช.ชลบุรี เปิดบ้านต้อนรับนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 7 จังหวัดภาคตะออก”

👱‍♂️นายคนอง ส่งช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ กรมการปกครอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายคือ นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ตัวแทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตำแหน่ง ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน สมาชิก อส. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำภาคศาสนา ผู้นำภาควิชาการและผู้นำภาคเอกชน หัวหน้าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ในพื้นที่ให้บริการของศูนย์ศึกษาฯ 7 อำเภอ 7 จังหวัด ได้แก่

1) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

2) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

3) อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

4) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

5) อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

6) อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และ

7) อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 70 คน

👨‍🦰นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทำไมต้อง “CAST” Change Agents For Strategic Transformation (CAST)” ผ่านระบบ Zoom Could Meeting โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวรายงาน และมี นางสาวมณทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน และนายคนอง ส่งช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และผู้เข้ารับการอบรมร่วมรับฟังฯ
🤝ในการนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อโลกเปลี่ยนเราต้องปรับตัว และอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข ทั้ง 7 ภาคีต้องอาศัยความร่วมมือและต้องช่วยกันลงมือขับเคลื่อนงานในพื้นที่อย่างจริงจังให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงถึงจะเกิดความยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย
👉กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ : สานสัมพันธ์ ,วางตำแหน่ง ถอดหัวโขน ,มอบภารกิจ
👉ทัศนศึกษา : ตัวอย่างความสำเร็จพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ศพช.ชลบุรี เยี่ยมชมนิทรรศการและถอดบทเรียนการเรียนรู้ ประกอบด้วย
📝ศึกษาเรียนรู้การขับเคลื่อนกิจกรรม 13 ฐานการเรียนรู้ ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
👉ชี้แจงกรอบหลักสูตร : เพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบหลักสูตร โดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
👉รับฟังการบรรยาย “เหลียวหลัง แลหน้า” และแบ่งกลุ่มถอดบทเรียนสิ่งที่ผ่านมา หัวข้อ 130 ปี แห่งการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดย ท่านประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูรย์ และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยาสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย

📌 “ที่นี่ ศพช.ชลบุรี เรียนรู้ครบ จบอย่างมีคุณภาพ”

✍️ ข่าว : จันทร์จิรา ปาโท
📷 ภาพ : บัญญัติ อาจหาญ
📅 สถานีข่าว : ศพช.ชลบุรี

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nurition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)