“ศพช.ชลบุรี ฝึกปฏิบัติการ ดิน น้ำ ป่า ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 (7) จังหวัดภาคตะวันออก”

🏝”ชลบุรี” เมืองทะเลงาม นามศรีบูรพา 🏖

กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับกรมการปกครองและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในระดับอำเภอที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนแบบบูรณาการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม จำนวน 878 อำเภอ อำเภอละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 8,780 คน โดยให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง เป็นหน่วยฝึกอบรม

🏪 วันที่ 24 มกราคม 2566

“ศพช.ชลบุรี ฝึกปฏิบัติการ ดิน น้ำ ป่า ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 (7) จังหวัดภาคตะวันออก”

👨‍💼นายคนอง ส่งช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ กรมการปกครอง ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายคือ นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ตัวแทนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตำแหน่ง ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน สมาชิก อส. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำภาคศาสนา ผู้นำภาควิชาการและผู้นำภาคเอกชนในพื้นที่ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ในพื้นที่ให้บริการของศูนย์ศึกษาฯ 7 อำเภอ 7จังหวัดได้แก่ 1) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 2) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 3) อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 4) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 5) อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 6) อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และ 7) อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 70 คน

🎯กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย
🕔05.00-08.00 น. : แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติการทฤษฎีใหม่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ประกอบด้วย 5 ฐานเรียนรู้
ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี (ปุ๋ยแห้ง)
ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี (ปุ๋ยน้ำ)
ฐานฅนหัวเห็ด
ฐานฅนรักษ์แม่โพสพ
และฐานฅนรักษ์น้ำ
🕘 09.00-12.00 น. : ได้รับเกียรติจาก อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ บรรยายในหัวข้อ “หลักกสิกรรมธรรมชาติกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงและบันได ๙ ขั้นสู่ความพอเพียง” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการตามขั้นตอนเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
🕐 เวลา 13.00-18.00 น. ผู้เข้าอบรมเข้ารับฟังการเสวนาตัวอย่างความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการในบทบาทของ 7 ภาคีภาคส่วน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกได้รับเกียรติจาก พระพิพัฒน์วชิโรภาส เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ เจ้าคณะตำบลหัวดอน ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานภายใต้ภารกิจสงฆ์ 6 พลัง “บวร” ขับเคลื่อน “พลัง บวร ขจัดความเหลื่อมล้ำ” พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กับประเด็นการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาแบบบูรณาการสู่ความยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาพอเพียง ผ่าน โครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง แบ่งปันการทำงานการบริหารจัดการพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยระบบดิจิทัล แพลตฟอร์มวอร์รูม ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารที่เกิดการบูรณาการการทำงานจากหลายภาคส่วนและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร นายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงความสำเร็จการขับเคลื่องาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก เปลี่ยนแปลง และในช่วงที่สอง นายสิทธิชัย เทพภูษา (นายอำเภอเทพา) นายกิตติ สัตย์ซื่อ (นายอำเภอศรีขรภูมิ) นายพิรัช จันธิมา (นายอำเภอแม่ใจ) นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ (นายอำเภอวังเจ้า) และนายอดิศร เกิดโต (นายอำเภอหันคา) ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในบริบทของอำเภอ เพื่อสร้างแนวคิด ปัจจัยความสำเร็จของงาน และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานแก่ผู้นำ
🕖 19.00-23.00 น. : แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการถอดบทเรียนตัวอย่างความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการบทบาทของ 7 ภาคีภาคส่วน โดย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูรย์ และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยาสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย

📌 “ที่นี่ ศพช.ชลบุรี เรียนรู้ครบ จบอย่างมีคุณภาพ”

✍️ ข่าว : ดวงพร , ปิยะวุฒิ
📸 ภาพ : บัญญัติ อาจหาญ
🗒 สถานีข่าว : ศพช.ชลบุรี

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nurition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)