📢AAR “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมทบทวนหลังการปฏิบัติ”

💎 “ชลบุรี” เมืองทะเลงาม นามศรีบูรพา💎

🌟โครงการอำเภอ “บัดบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566 : รุ่นที่ 2🌟

กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับกรมการปกครองและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในระดับอำเภอที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนแบบบูรณาการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม จำนวน 878 อำเภอ อำเภอละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 8,780 คน โดยให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง เป็นหน่วยฝึกอบรม

📅 วันที่ 24 มกราคม 2566

“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมทบทวนหลังการปฏิบัติ”

👱‍♂️นายคนอง ส่งช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทีมวิทยากร ศพช.ชลบุรี ร่วมกับ ทีมวิทยากรกรมการปกครอง ดำเนินการถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติการดำเนินโครงการฯ เพื่อทบทวนการดำเนินกิจกรรมทฤษฎีใหม่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
1) ฐานคนรักษ์น้ำ
2) ฐานคนรักษ์แม่ธรณี(ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง)
3) คนรักษ์แม่ธรณี (น้ำหมัก 7 รส)
4) ฐานคนหัวเห็ด
5) ฐานรักษ์แม่โพสพ เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

📌 “ที่นี่ ศพช.ชลบุรี เรียนรู้ครบ จบอย่างมีคุณภาพ”

✍️ ข่าว : จันทร์จิรา ปาโท
📷 ภาพ : บัญญัติ อาจหาญ
📅 สถานีข่าว : ศพช.ชลบุรี

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nurition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)