วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

องค์กรที่เป็นเลิศ บริการดีเยี่ยม

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

๑. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน เฉพาะพื้นที่ และนำผลการศึกษาไปปฏิบัติได้
๓. พัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

- พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและคุณธรรม
- พัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้
- พัฒนาการให้บริการสู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

คุณภาพการให้บริการ

- บุคลากรสามารถให้บริการทางวิชาการด้วยวิธีที่หลากหลาย
- บริการด้วยความประทับใจ

ประสิทธิภาพ

- บุคลากรศูนย์ฯมีคุณธรรมและจริยธรรม
- มีรูปแบบและวิธีการทำงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์และภูมิสังคม
- มีระบบการให้บริการมีความรวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภาพ

พัฒนาองค์กร

- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
- พัฒนาวัตกรรมด้านการพัฒนาชุมชน รวมทั้งหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถบริการได้อย่างครบวงจร
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล

จังหวัดในความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ดังนี้

๑. จังหวัดชลบุรี
๒. จังหวัดระยอง
๓. จังหวัดจันทบุรี
๔. จังหวัดตราด
๕. จังหวัดสมุทรปราการ
๖. จังหวัดสระแก้ว
๗. จังหวัดฉะเชิงเทรา
(Visited 1 times, 1 visits today)