โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นําการเปลี่ยนแปลง อําเภอนําร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อําเภอ” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นําการเปลี่ยนแปลง อําเภอนําร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อําเภอ” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

21 พฤศจิกายน 2565 /

10:57 น. /

ดาวน์โหลด

บัญชีลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนาโครงการสร้างผู้นํานักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นําการเปลี่ยนแปลงระดับอําเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

บัญชีลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนาโครงการสร้างผู้นํานักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นําการเปลี่ยนแปลงระดับอําเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

21 พฤศจิกายน 2565 /

10:53 น. /

ดาวน์โหลด