จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ @ศพช ชลบุรี

นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

ร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)