วีดิทัศน์ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้จัดการกองทุนชุมชน รุ่นที่ 2

วีดิทัศน์ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้จัดการกองทุนชุมชน
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)