วีดิทัศน์ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน ประจำปี 2561

 

 

วีดิทัศน์ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)