#ประมวลภาพการฝึกอบรม… ”โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563

 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา โมเดล”
หลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563

 

(Visited 1 times, 1 visits today)