EP.11 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

EP.11 วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำเราจึงตามไปดู ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 4 สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์และประเมินผล #วาไรตี้ผู้นำ #เพราะคุณทำ เราจึงตามไปดู

(Visited 1 times, 1 visits today)