Kick off โมเดล บ้านพอเพียง 30 ตารางวา ศพช.ชลบุรี

ศพช.ชลบุรี kick off ขับเคลื่อน 3 โครงการต้นแบบ มุ่งสู่การเป๋น ศูนย์เรียนรู้สำหรับคนเมืองแบบครบวงจร

 

(Visited 1 times, 1 visits today)