KM CDD Chon 2564 EP.6 นางเพียงจันทร์ เจียมศิริ ผู้ขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดล

KM CDD Chon 2564 EP6 นางเพียงจันทร์ เจียมศิริ ผู้ขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดล

โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ปีงบประมาณ 2564

การจัดการความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (KM สัญจร)

(Visited 1 times, 1 visits today)