KM CDD Chon 2564 EP1 พระสังคม ธนปัญโญ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

KM CDD Chon 2564 EP1 พระสังคม ธนปัญโญ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ปีงบประมาณ 2564 การจัดการความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (KM สัญจร)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)