โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้จัดการกองทุนชุมชน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561

20 มกราคม 2561 /

15:30 น.