นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรม ประธานคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีพร้อมด้วยนายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศพช.ชลบุรี และคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีต้นแบบ

06 กันยายน 2561 /

18:27 น.