ทีม Change for Good มหาดไทย นำร่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ที่จันทบุรี

จันทบุรี บูรณาการ 7 ภาคีการพัฒนา ร่วมกับคณะที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย และทีม Change for Good มท. เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)

วันที่ 8 มีนาคม 2565 
จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคีการพัฒนาทั้ง 7 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาคสื่อมวลชน ร่วมกับ รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์  และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ทีม Change for Good ประชุมขับเคลื่อนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Development Zones : SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bio-Circular-Green Economy Model : BCG Model) ที่วัดบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ในช่วงเช้า รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์  และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นำเสนอนโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนการการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (Area Baseก Approach)  การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนบนฐานการทำงานแบบดิจิทัล (Digital Transformation) นำไปสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Development Zones : SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bio-Circular-Green Economy Model : BCG Model)ความเป็นมา ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาเขตเขตเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ รูปแบบความสำเร็จในแต่ละระดับ การใช้สัมมาชีพชุมชนแก้ไขปัญหาความยากจนแบบชี้เป้ารายครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TP Map (Thai People Map and Analytics Platform) หรือระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดจากระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and Analytics Platform) ให้สามารถครอบคลุมปัญหาที่กว้างขึ้น ใช้กลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ จังหวัด อำเภอ ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงระดับตำบล ทีมละ 3 – 5 คน รับผิดชอบครัวเรือนยากจน ทีมละ 10 – 15 ครัวเรือน โดยมี พระปลัดสาธิต สุจิณโณ วัดบางสระเก้า นำเสนอข้อมูลพื้นที่ดำเนินการที่เสนอขอเข้าร่วมโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ จำนวน 2 แปลงในพื้นที่ ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ แปลงป่าตะกาดใหญ่ จำนวน 238 ไร่ และการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนให้เข้ามาทำกินในที่ดินว่างเปล่าของวัดบางสระเก้า ซึ่งเป็นเขตธรณีสงฆ์ จำนวน 35 ไร่
ในช่วงบ่าย นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคีการพัฒนาทั้ง 7 ภาคส่วน ที่ได้ประชุมร่วมกันตั้งแต่ช่วงเช้า รว่มกับ พระปลัดสาธิต สุจิณโณ วัดบางสระเก้า รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์  และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ทีม Change for Good ลงพื้นที่ดูแปลงที่ดินที่เสนอขอเข้าร่วมโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานต้องเริ่มจากการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความพร้อมเป็นอันดับแรก และใช้ความรู้ทางวิชาการ เทคนิค ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้น เช่น การพัฒนาคุณภาพดิน การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป็นต้น เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ต้องมีการแบ่งภารกิจ หน้าที่ความรับผืดชอบ และประสานงานบูรณาการการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากนี้ จะได้มีการประสานความช่วยเหลือทางวิชาการจากหน่วยงานที่มีความชำนาญ เข้ามาร่วมทำงาน และประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโอกาสต่อไป

ข่าว ศพช.ชลบุรี : รายงาน

*รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้แผ่นดิน*
*Keep Soil Alive, Protect soil biodiversity*
#UNFAO
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDayCDD
#GlobalSoilPartnership
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)