นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อบทบาทผู้บริหารกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ศพช.ชลบุรี : 20 ส.ค. 2562
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อบทบาทผู้บริหารกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
แก่ผู้เข้าอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2, กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1, 2 รวม 12 จังหวัด ทั้งหมด 171 คน
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)