น.ส.เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการคัดเลือก พช.ใสสะอาด และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ปี 2564 ที่ ศพช.ชลบุรี

30 กรกฎาคม 2564

🎖🏆🏅นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และ นางสาวอวยพร สงแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขานุการคณะกรรมการ ดำเนืนการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 ในส่วนของจังหวัดนครนายก ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
🔻️ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.30 น. : ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดระดับดีเด่น สพจ.นครนายก และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น อ.บ้านนา จ.นครนายก
🔻ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. : ดำเนินการคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.สาริกา จ.นครนายก และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น กลุ่มอาชีพเพาะชำกล้าไม้ หมู่ที่ 3 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ ได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้เข้ารับการประเมินฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลงานเด่นที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน ตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565”

(Visited 1 times, 1 visits today)