ผอ.ศพช.ชลบุรี ติดตามสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล (แปลง CLM) จ.สระแก้ว

นายอิรยศ เอนก ผอ.ศพช.ชลบุรี ลงพื้นที่ ให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา โมเดล (แปลง CLM) ที่ อ.เมืองฯ จ.สระแก้ว

วันที่ 31 สิงหาคม 2564
นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี พร้อมด้วย นายวิรัช เจริญดี หัวหน้างานวิชาการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบ (แปลง CLM) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ณ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ของนายแดง ด่านเกลี้ยกล่อม หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ และรับฟังข้อเสนอแนะจากครัวเรือนต้นแบบฯ, นพต. และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานตามโครงการฯ ต่อไป

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนโครงการ โคก-หนอง-นา โมเดล โดยการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิสังคมที่เป็นอยู่ของแต่ละพื้นที่ ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ เป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน

โครงการ “โคก หนอง นา พช.” ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างความมั่นคง ในแหล่งทำกินด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับปัญหาภัยแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้กลับมา อุดมสมบูรณ์ โดยการบริหารจัดการน้ำ ปรับปรุงพื้นที่รองรับฝนธรรมชาติ และการเชื่อมโยงวงจรชีวิต พืช สัตว์ ให้เดินทางร่วมกันได้อย่างสมดุล ตามหลักทฤษฎีใหม่ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับครัวเรือนและชุมชน ให้มีความมั่นคงทางอาหาร มีการแบ่งปัน เกื้อกูลกันในชุมชนอย่างสมดุล

*พัฒนาคือสร้างสรรค์*
*Change For Good*

ศพช.ชลบุรี : รายงาน

    

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDayCDDChonburiLearningCenter
#WorldSoilDayศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#รักษ์ปฐพีคืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน
#เศรษฐกิจพอเพียง
#ทฤษฎีใหม่
#กสิกรรมธรรมชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)